Sissejuhatus

Käesolev sadama eeskiri on kohustuslik ja laieneb kõikidele sadamat külastavatele laevadele sõltumata laeva riigilipust, samuti kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kes asuvad sadama territooriumil ja veealal.

Isikud, kes on rikkunud käesolevat eeskirja, võetakse vastutusele vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Sadamale tekitatud materiaalne kahju kuulub heastamisele vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Käesoleva eeskirja mittetundmine ei vabasta vastutusest nende rikkumise korral.

 1. Sadama üldandmed
  1. Sadama pidaja
  2. GHM Halduse OÜ reg kood 14749262. Aadress: Westmeri 3, Haapsalu 90502

   GHM Halduse OÜ tegutseb Äriseadustiku ning teiste Eesti õigusaktide alusel.

  3. Sadama asukoht, sadama maa-ala ja akvatoorium
  4. Sadama mereosa avaneb Haapsalu Tagalahte

   • Koordinaadid: N 58° 57.5 E 23° 31.7
   • Postiaadress: Holmi 14 Haapsalu
   • Sadama maa-ala: tunnus: 18301:002:0007, on 1 juurdepääsuteega ja osaliselt piirdeajaga ümbritsetud ala
   • Sadama akvatoorium: akt nr.285, vastu võetud 25.06.2008, akti andja: Vabariigi valitsus, akti liik: korraldus, on maa poolt statsioaarse kaiga ja kuue ujuvkaiga veeala, mille mereosa avaneb Haapsalu Tagalahte.
  5. Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan
   • Sadamaala skeem on esitatud lisas 1.
   • Veskiviigi sadama navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan on esitatud lisas 2.
  6. Sadama tehnilised andmed
   • Sadama veealale sissepääs möödub 70-ne meetri pikkuselt lainemurdjast, on 20m lai ja tähistatud lateraalmärgistusega. (vt. Lisa2 )
   • Sissesõidutee väikseim sügavus on 2,5 m ( „0“ veeseisu ajal)
   • Sadamas on 62 poikinnitusega kohta.
   • Ujuvkai kõrgus veepinnast on 0,5 m.
   • Statsionaarse kai kõrgus veepinnast on 1,0 m ( „0“ veeseisu ajal) ja varustatud kergveespordiks mõeldud ujuvslipiga.
   • Kaid on markeeritud tähtedega.
   • Sadamas on olemas betoneeeritud slipitee
  7. Veesõidukite gabariidipiirangud
   • • Sadamasse võivad siseneda ujuvvahendid mille maksimaalmõõtmed on: pikkus 18 m, laius 5m ja süvis 2,1m (L=18 m, B=5 m, T=2,1 m)
   • Kiilualune vaba vee tase peab olema 10 % väikelaeva süvisest
   • Kokkuleppel sadamaadministratsiooniga on lubatud siseneda sadamasse ka suuremate gabariitidega ujuvalusel (maksimaalse pikkusega kuni 24m)
  8. Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest jm tulenevad piirangud
   • Üldised keskkonnakaitse alased nõuded tulenevad kehtivatest õigusaktidest.
   • Sadamaalal ei tohi tegeleda ohtlike ainete laadimise, lossimise ega töötlemisega.
  9. Sadama tööaeg
   • Sadamas teenindatakse laevu navigatsiooniperioodil ööpäevaringselt.
   • Sadama administratsiooni tööaeg on esmaspäevast reedeni (v.a. riigipühad) kl. 08.00-17.00.
   • Kõikides Veskiviigi sadama töökorraldust puudutavates küsimustes on võimalik saada informatsiooni telefonil +372 56 52887
  10. Sadama navigatsioonihooaeg
  11. Navigatsiooniperioodiks on 15 mai – 15 september, mis on sõltuv jääoludest

  12. Kohaliku aja erinevus UTC-st
  13. Kohalik aeg erineb universaalajast (UTC) + 2 tundi, Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud suveajal (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) +3 tundi.

  14. Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta
   • Sadamate Investeeringud OÜ – sadama pidaja.
   • Haapsalu Jahtklubi MTÜ – mere- ja purjetamishuviliste selts.
   • Haapsalu purjespordikool – noorte purjetamiskool.
 2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus
  1. Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine
   • Sisenemiseks ja väljumiseks Sadamasse peab nii välisriigi kui ka Eesti lipu all sõitev laev informeerima sellest sadamakaptenit või –korrapidajat vähemalt 1 tund enne eeldatavat saabumist sadamasse või väljumist sadamast. Seda on võimalik teha raadio või telefoni teel.
   • Sadama raadiokutsung ULL (VHF) kanal 12, kutsung “Grand Holm”
   • Sadamakapteni kontakttelefon on: +372 56 52887
  2. Sisenemis- ja väljumisloa andmine
  3. Sisenemis- ja väljumisloa annab Sadama sadamakapten või –korrapidaja.

  4. Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon
  5. Laeva saabumine ja lahkumine tuleb vormistada Sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus. Loa saamiseks tuleb esitada järgmised andmed:

   • Laeva nimi ja number, lipp, tüüp
   • Saabumise aeg
   • Lahkumise aeg
   • Laeva pikkus, laius, süvis
   • Inimeste arv pardal
   • Lahkumissadam
   • Kapteni nimi ja kontaktandmed

   Sisse –ja väljasõitude raamat asub aadressil: Holmi 14, Haapsalu

  6. Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile
   • Veskiviigi sadam ei ole rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt ja sadam ei teosta piirikontrolli. Välisvetest saabuv väikelaev peab enne Veskiviigi sadamasse sisenemist läbima piirivalve- ja tolliformaalsused mõnes teiseses sadamas, kus on rahvusvaheliseks laevaliikluseks avatud piiripunkt ja kus teostatakse piirikontrolli.
   • Väljapoole Schengeni viisaruumi riike suunduv laev peab Veskiviigi sadamast väljumisel läbima piirikontrolli mõnes teises sadamas, kus on rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt ja kus teostatakse laevadele piirikontrolli.
   • Karantiini- ja sanitaarjärelvalve kutsutakse sadamasse, kui veesõiduk saabub nakkusohtlikkust piirkonnast, kui pardal viibib nakkuskahtlane või nakkushaige isik.
  7. Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine
  8. Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsustega ning vastavad dokumendid vormistavad selleks volitatud ametkonnad.

  9. Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel
   • Sadama raadiokutsung ULL (VHF) kanal 12, kutsung “Grand Holm”
   • Sadamakapteni kontakttelefon on: +372 56 52887
  10. Nõuded sildunud veesõidukitele
   1. Kohustused, piirangud
    • Sadama administratsiooni korraldused, mis puudutavad veesõidukite seismist või ümberpaigutamist, on kohustuslikud aluste omanikele ja kaptenitele.
    • Kõikidel veesõidukitel peab olema nõuetekohane märgistus.
    • Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite või aasade külge ja laev peab olema venderdatud.
    • Veesõidukite seismine parras-pardas, toimub sadama ülevaataja loal.
    • Veesõiduki meeskond peab vajadusel korrigeerima kinnitusotsi ja vendreid, et muutunud oludes tagada ohutu seismine sadamas.
   2. Keelud, muud tingimused
   3. Sadamas on keelatud:

    • Ilma sadamakapteni või –korrapidaja loata veesõidukite ümberpaigutamine ning veest välja (vette) tõstmine
    • Territooriumi ja akvatooriumi reostamine
    • Keskkonnareostusi tekitavate tööde teostamine
    • Kütteainete ja õlide hoidmine kail
    • Ujuvvahendite tankimine kanistritest
    • Ujuvvahendi omavoliline kaldasüsteemidesse lülitamine
    • Kuulata laevadel valju muusikat või käituda rahu häirivalt
    • Kalapüük
    • Suplemine, ujumine
  11. Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel
   • Sise- ja tekitööd, mis ei too kaasa keskkonnareostust on lubatud.
   • Remonditööd, mis tekitavad suurt müra, palju prahti, tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.
 3. Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil
  1. Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil
  2. Liiklemisel kehtivad „Rahvusvahelised Laevade Kokkupõrke Vältimise Reeglid“

  3. Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal- ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel
   • Sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.
   • Sadama akvatooriumil liigutakse mootori jõul.
   • Liikumise kiirus ei tohi ületada 3 sõlme ja tuleb valida nii, et ei tekiks ahtrilainet.
   • Piiratud nähtavuse korral (alla 50 m) või tuule kiirusel üle 15 m/s annab liikumisloa sadama akvatooriumil sadamakapten.
   • Liikumisel sadama akvatooriumil ei tohi järel vedada (tragida) ankrut.
   • Veesõidukite ümberpaigutamist võib teostada ainult sadamakapteni loal.
  4. Sildumine
   • Sildumiskoha määrab sadamaadministratsioon.
   • Sildumisel tuleb järgida hea merepraktika nõudeid.
   • Sildumisel ei tohi ohustada teisi ujuvvahendeid ega sadamarajatisi.
   • Veesõiduk peab olema varustatud piisaval hulgal ja piisava tugevusega otste ja vendritega.
   • Ankurdamine sadama akvatooriumil toimub vaid kooskõlastatult sadamakapteniga.
  5. Pukseerimine
  6. Pukseerimine sadamaalal toimub ainult sadamakapteni nõusolekul.

  7. Liiklus jääoludes
  8. Laevaliiklust jääoludes ei toimu.

  9. Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist, laadungi iseloomust
  10. Erinõuded esitab veesõidukile sadama administratsioon vastavalt vajadusele

 4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus
  1. Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine (sh ohtlikud kaubad)
   • Lastimist, lossimist, kaupade ladustamist ja hoiustamist (sh ohtlikud kaubad) sadamas ei korraldata.
   • Statsionaarne laadimistehnika sadamas puudub.
  2. Stividoritööd
  3. Stividoritööd sadamas ei korraldata.

  4. Veega varustamine
   • Veevarusid täiendada on lubatud kokkuleppel sadamaadministratsiooniga.
   • Kaid on varustatud teeninduspostidega, mis on ühendatud veevõrku.
  5. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt
   • Laevaheitmete vastuvõtt toimub üksnes harrastusmeresõitjate veesõidukitelt.
   • Majandustegevust korraldavate veesõidukite laevaheitmeid ja lastijäätmete vastuvõttu sadam ei korralda.
   • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtu kord on reguleeritud Veskiviigi sadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavas.
  6. Kütuse ja määrdeainetega varustamine
  7. Kütuse ja määrdeainetega varustamist sadamas ei toimu.

  8. Tuukritööd
   • Tuukritöid sadam ei teosta.
   • Veealuste tööde teostamiseks peab saama loa sadama administratsioonilt.
  9. Remondi- ja värvimistööd
   • Väikesemahulisi remonditöid on võimalik sadamas teha, kuid sadam neid teenuseid ei osuta.
   • Remondi- ja värvimistööd tuleb kooskõlastada sadama administratsiooniga.
  10. Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega
   • Veesõiduki sidesüsteemidega ühendamise võimalus sadamas puudub.
   • Ühendamine energia- ja muude kaldasüsteemidega toimub sadama ülevaataja loal.
  11. Muud sadama poolt osutatavad teenused
  12. Veskiviigi sadam on oma tegevuses orienteerunud harrastusmeresõitjate teenindamisele. Sadam ja sadamas asuvad ettevõtted pakuvad:

   • Kaikohtade rentimist.
   • Sorteeritud olmeprügi vastuvõttu.
   • Keemilise ws tühjendamist.
   • Pilsivete ja õlijäätmete vastuvõttu.
   • Pesemisvõimalust (dušš, saun, wc).
   • Toitlustamist.
   • Majutust.
   • Pesumasina kasutust.
   • Sõudepaatide ja jalgrataste üürimist.
   • Internetti (WIFI).
   • Veesõidukite talvehoidu.
   • Slipitee kasutamist
   • Teenuste hinnakiri asub sadamahoones aadressil: Holmi 14, Haapsalu.

 5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
  1. Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine
  2. Veesõidukid, mis teenindavad reisijaid, korraldavad ise alusele mineku ja aluselt mahatuleku.

  3. Ohutusnõuded
   • Veesõidukite kaptenid, mis teenindavad reisijaid peavad kindlustama aluse ohutu seismise sadamas, alusel oleva vara kaitse, samuti inimeste ohutu alusele peale- ja mahamineku.
   • Reisijaid teenindaval alusel peab olema ohutu laevatrepp, mille all on kaitsevõrk ning mille juures peab olema viskeliiniga päästerõngas. Pimedal ajal peab olema trepp valgustatud.
  4. Teenused reisijatele
  5. Spetsialiseeritud reisijate teenindust sadamas ei toimu.

 6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
  1. Sadama meditsiinipunkti olemasolu
   • Meditsiinipunkt sadamas puudub.
   • Sadamaadministratsiooni käsutuses on esmaabikarp.
   • Lähim meditsiiniabi punkt asub aadressil: Vaba 6, Haapsalu
  2. Meditsiiniabi väljakutse võimalused
  3. Lähim telefon asub sadamaadministratsiooni hoones Holmi 14, Haapsalu. Vältimatut abi saab tellida telefonil 112.

 7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
  1. Tuleohutusnõuded sadamas
   • Kõikidele sadama hoonetele ja rajatistele peab olema tagatud vaba juurdepääs.
   • Lahtise tulega seotud tööd sadamas on keelatud.
   • Keevitustööde tegemiseks tuleb saada luba sadamakaptenilt.
   • Tulekahjust tuleb viivitamatult teatada sadama administratsioonile.
  2. Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel
   • Sadamas seisvate veesõidukite pääste- ja tuletõrjvarustus peab olema töökorras ja täielikus valmisolekus selle võimalikuks kasutamiseks.
   • Tuleohutuse eest veesõidukil vastutab veesõiduki kapten
   • Tuleohtlikud tööd veesõidukil tuleb kooskõlastada sadamakapteniga
   • Tulekahju korral sadamas või sadamas seisval veesõidukil peavad kõik teised laevad valmis seadma oma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel või vajaduse korral evakueerida laev ohutusse kohta.
  3. Pääste- ja tuletõrjevahendite paigutus
   • Kaid on varustatud päästepostidega (viskeliiniga päästerõngas, pootshaak, redel, vahukustuti), mis on nähtaval kohal ja neile on tagatud juurdepääs.
   • Esmaste tulekustutusvahenditega on varustatud ka sadamahoone Holmi 14.
  4. Sadama reostustõrje plaan
  5. Tegevusjuhised ja reostustõrjevahendite nimekiri ja asukoht reostuse kõrvaldamiseks on sätestatud ja toimub vastavalt plaanile „Haapsalu Veskiviigi sadama naftareostuse likvideerimise plaan.“

 8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
  1. Päästeasutus
  2. Päästeasutus kutsutakse välja kas iseseisvalt või läbi sadamaadministratsiooni. Hädaabi telefon: 112

  3. Politsei
  4. Politsei kutsutakse välja kas iseseisvalt või läbi sadamaadministratsiooni. Hädaabi telefon: 112

 9. Liikluse korraldus sadama maaalal
  • Transpordivahendite parkimine toimub sadama parklas.
  • Sadama territooriumile võivad siseneda sadamateenuseid tarbivad isikud kaupade maha- või pealelaadimiseks või sadamat teenindavad transpordivahendid.
 10. Lisa 1. Sadamaala skeem
 11. Lisa 2. Navigatsioonimärkide asendiplaan